Za co przysługuje wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC

Wielu kierowcom wydaje się, że wypłata odszkodowania przysługuje jedynie za poniesione straty majątkowe – uszkodzenie samochodu itp..
Ubezpieczenie OC pokrywa nie tylko straty majątkowe, ale i również szkody, w których nastąpiła śmierć kierowcy/pasażera, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia. Posiadanie składki OC jest równoznaczne z przejęciem przez Towarzystwo Ubezpieczeń obowiązku naprawy wyrządzonych szkód przez kierowcę samochodu.

Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie nawet wtedy, gdy:

 • sprawca był pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków i innych środków odurzających,
 • spowodował wypadek umyślnie,
 • wyrządził szkodę pojazdem kradzionym – wchodząc w jego posiadanie niezgodnie z prawem,
 • nie posiadał wymaganego dokumentu/uprawnień (np. prawa jazdy),
 • uciekł z miejsca zdarzenia.

Ubezpieczenie OC obejmuje również przyczepy, pojazdy holowane i ciągnące. Sprawcę wyznacza się w zależności od przebiegu zdarzenia. Inne przypadki, w których nastąpi wypłata odszkodowania:

 • sprawca nie został zatrzymany,
 • sprawca nie posiadał ubezpieczenia OC.

W tym jednak wypadku szkody pokrywa UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który zawsze zabiega o zwrot poniesionych kosztów od sprawcy. Ubezpieczenie OC objęte jest prawem ustawicznym, dlatego niezależnie od ceny ubezpieczenia (najtańsze OC czy najdroższe), odszkodowanie wypłacane jest na identycznych warunkach. Stąd jasne i prawidłowe stwierdzenie, że najtańsze OC to najlepsze OC.

Istotne jest również to kiedy Ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania:

 • gdy uszkodzeniu ulegnie pojazd będący w posiadaniu przez ten sam podmiot, którego inny pojazd wyrządził szkodę (np. 2 auta firmowe jednej spółki),
 • nie otrzymamy odszkodowania również za przedmioty uszkodzone w aucie (towary, wyposażenie), o ile nie były objęte ubezpieczeniem dodatkowym,
 • wypłata rekompensaty nie nastąpi, gdy na skutek zderzenia stracimy biżuterię, pieniądze itp. przedmioty,
 • OC nie pokryje szkód za skażenie lub zniszczenie środowiska naturalnego.