Jakiego rodzaju świadczenia mogą przysługiwać poszkodowanemu w wypadku ?

1) Zwrot kosztów powstałych w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a wśród nich:

 • koszty leczenia (koszty lekarstw, leczenia szpitalnego, konsultacji lekarskich, opieki pielęgniarskiej)
 • koszty zakupu urządzeń i aparatów medycznych (np. protezy, gorsety, okulary, wózek inwalidzki)
 • koszty związane z przewozem poszkodowanego do zakładów opieki zdrowotnej (szpital, przychodnia, ośrodek rehabilitacji)
 • koszty zabiegów rehabilitacyjnych
 • koszty specjalistycznego odżywiania się
 • koszty przygotowania do innego zawodu
 • odszkodowanie obejmujące utracone zarobki

2) Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

3) Renta dla poszkodowanego, która przysługuje w razie:

 • całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej
 • zwiększenia się potrzeb
 • zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość

4) Renta dla osób bliskich, w szczególności dla:

 • osoby, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny
 • innych osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania

5) Odszkodowanie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego, o ile wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej

6) Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny zmarłego

Jakiego rodzaju świadczenia mogą przysługiwać poszkodowanemu w wypadku ?

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *