Szybsze odszkodowania z OC

Szybsze  odszkodowania z OC

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało wprowadzenie pewnych zmian do procedury karnej. Mianowicie chodzi o to, aby pieniądze wypłacane z ubezpieczenia OC osoby – sprawcy katastrofy lub wypadku komunikacyjnego, szybciej trafiały do poszkodowanych w wypadku osób. Tak wygląda główny cel projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Dzięki zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zmianie w projekcie, sąd będzie mógł na wniosek prokuratora, osoby pokrzywdzonej lub osoby jemu najbliższej wydać postanowienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC. Na etapie postępowania przygotowawczego takie samo prawo będzie posiadał prokurator. Postanowienie zostanie wydane, ale tylko wtedy kiedy zebrane w sprawie dowody będą wskazywały na duże prawdopodobieństwo, że dana osoba popełniła przestępstwo.

Celem powyższych zmian jest zabezpieczenie interesów i poprawienie sytuacji osoby pokrzywdzonej w wypadku komunikacyjnym i katastrofy komunikacyjnej, która w jego wyniku doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub innych obrażeń ciała. Dotyczy to tych osób, które zostały poszkodowane w wyniku czynu sprawcy i jego skutki są objęte ubezpieczeniem OC lub takim ubezpieczeniem powinny być objęte. W drugim przypadku wypłata odszkodowania będzie należała do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dzisiaj według obowiązujących przepisów prawa ofiara wypadku, aby uzyskać pieniądze na leczenie lub na rehabilitację musi wystąpić do sądu z powództwem cywilnym, a to wiąże się z poniesieniem pewnych opłat. Samo wniesienie sprawy do sądu nie daje gwarancji, że wnioskowana kwota zostanie szybko uznana przez sąd. Dzisiaj jest tak, że sądy i zakłady ubezpieczeń z podjęciem ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania czekają do momentu ogłoszenia i zakończenia postępowania karnego.

W pewnych sytuacjach sąd może odmówić wydania postanowienia. Może to nastąpić między innymi wtedy kiedy:

  • kiedy wniosek został wniesiony bez wcześniejszego zawiadomienia o szkodzie,
  • to samo roszczenie dochodzone jest również w postępowaniu cywilnym,
  • wniosek został złożony przed upływem 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie,
  • podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania wypłacił odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *