Wyłączenia odpowiedzialności w OC

Posiadacze obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC muszą mieć świadomość, że podlega ono pewnym ograniczeniom. Przypadki, gdy odszkodowanie nie zostanie wypłacone, reguluje prawo. Tym samym OC nie może być postrzegane jako ubezpieczenie uniwersalne, jego zakres to absolutne minimum.

OC – chroni poszkodowanego, a nie sprawcę

Ustawowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w OC:

  • podstawowe ograniczenie – ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie jedynie poszkodowanemu, celem wyrównania szkody w mieniu i/lub zdrowiu (odpowiednio dla sum gwarancyjnych 500.000 i 2.500.000 euro), ani grosza nie dostanie sprawca;
  • brak rekompensaty za ładunek (w tym bagaż) uszkodzony w trakcie wypadku, chyba że sprawcą jest inny pojazd niż ten, który go przewozi;
  • brak rekompensaty za uszkodzone przedmioty wartościowe;
  • brak rekompensaty w sytuacji, gdy zanieczyszczeniu lub skażeniu uległo środowisko.

kierowca

Powyższe postanowienia wynikają z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152) oraz ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych a także ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2007 r., nr 102, poz. 691).

Z racji regulacji, jakim podlega OC, ubezpieczyciele nie mogą sztucznie sterować warunkami udzielania gwarancji. Wynika z tego wniosek, iż o wartościowości OC mówi cena jego składki – z tego względu warto korzystać z porównywarki cen ubezpieczeń okurka.pl i wybierać tylko najtańsze OC.

 

Sytuacje, gdy ubezpieczyciel zwróci się o rekompensatę do sprawcy

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może zwrócić się do sprawcy z roszczeniem zwrotnym, żądając zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. Prawo takie wynika z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) i obejmuje sytuacje:

  • szkoda została wyrządzona umyślnie lub pod wpływem alkoholu bądź narkotyków,
  • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • pojazd pochodzi z przestępstwa,
  • kierujący nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Zadaniem firmy ubezpieczeniowej jest wypłata należnych środków osobie poszkodowanej zgodnie z zakresem umowy na OC, co nie oznacza, że ta polisa chroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością za wyrządzone szkody. Zgodnie z tym tokiem rozumowania, poszkodowany może sądownie dochodzić swoich praw bezpośrednio u winowajcy.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *