Warunki umów leasingowych

Warunki umów  leasingowych

Wszystkie warunki, jakie według prawa polskiego powinny spełniać łącznie umowy leasingowe, są zapisane w nowelizacji ustawy, jaka weszła w życie z początkiem 2002 roku. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy na umowie zapisany jest określony czas jej trwania, ponieważ tylko takie dokumenty są legalne. Ponadto wartość początkowa środków trwałych, będących przedmiotem leasingu, powiększona o podatek VAT w określonej prawnie wysokości, powinna się równać sumie opłat, ustalonych i zapisanych w umowie. Kolejnym niezbędnym punktem umów leasingowych jest uwzględnienie konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego w okresie podstawowym czasu trwania leasingu. Podobnie jak w przypadku kredytu samochodowego, także i tutaj raty płatności składają się z części kapitałowej oraz odsetkowej.

Zakończenie podstawowego okresu leasingu może być skutkiem wystąpienia dwóch różnych zdarzeń, w zależności od ustaleń pomiędzy obydwoma stronami.

Pierwszy wariant przewiduje odsprzedanie samochodu, będącemu przedmiotem leasingu, stronie korzystającej. Cena ustalana jest wtedy na podstawie kwoty, zapisanej w umowie, nawet w przypadku, gdy będzie ona niższa od wartości rynkowej. Umowa sprzedaży leasingu może przy tym zawierać dowolną cenę, prawo dopuszcza także najniższą z możliwych, tzw. symboliczną złotówkę.

Drugą opcją zakończenia leasingu samochodowego jest jego kontynuowanie na podobnych lub innych warunkach. Trzeba również zwrócić uwagę na konsekwencje rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu pod względem aspektu podatkowego. Decydują o tym fakcie przepisy z kodeksu cywilnego, mówiące, że prawa do przedmiotu leasingu powinny być z powrotem w rękach finansującego. Ma on obowiązek przed zawarciem pierwszej umowy ustalenia wartości początkowej przedmiotu transakcji, pomniejszonej o wszystkie spłaty w trakcie leasingu.

Do tej pory istniały pewne niejednoznaczności w przepisach, utrudniające ponowne nabycie tej samej rzeczy od tego samego finansującego w ramach leasingu. Wymagało to do tej pory nabycia przedmiotu transakcji wraz z końcem umowy, jednak nowelizacja przepisów zlikwidowała problemy prawne pod tym względem. Problemem pozostał natomiast punkt dotyczący spełnienia warunku wyrównania sumy wartości samochodu i kosztów podatkowych i amortyzacyjnych do kwoty wszystkich opłat. W przypadku braku wymaganej wartości na umowie traktowana ona być musi tak samo jak zawarcie transakcji najmu albo dzierżawy, ponieważ nie spełnia zgodnie z kodeksem prawnym wszystkich warunków leasingu.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *