Regulacje podatkowe leasingu samochodowego

Regulacje podatkowe leasingu samochodowegoZgodnie z prawem polskim, leasing samochodowy lub inny konsumencki albo służbowy, są opisane poprzez odpowiednie uregulowania. Można wśród nich znaleźć ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, jak również dodatkowo ustawy o podatku od towarów i usług i o podatku akcyzowym. Dotyczą one w szczególności sposobu dokonywania rozliczeń w czasie trwania leasingu przychodów i kosztów (wraz z odpisami amortyzacyjnymi), a także mechanizmów rozliczeń już po zakończeniu umowy (są one inne dla samochodów, które po zakończeniu leasingowania są przepisywane na użytkownika, i inne dla pozostałych przypadków). Nowelizacja przepisów tej kwestii była konieczna, ponieważ często umowy najmu albo dzierżawy praw majątkowych lub rzeczy bywały niejednoznaczne w niektórych aspektach, co sprawiało problemy klientom.

Stąd też wraz z początkiem 2002 roku w Polsce nastąpiły zmiany w przepisach, nie tylko w samym nazewnictwie (zaczęto używać określeń „finansujący” oraz „korzystający” na strony umowy leasingu). Zmianie uległa m.in. minimalna wartość samochodu osobowego, przy której składki ubezpieczeniowe i odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu. Dotychczasową kwotę 10 tysięcy euro zastąpiono bowiem 20 tysiącami euro. Zdefiniowano ponownie samo określenie leasingu, które od tej pory miało być umową pomiędzy stroną finansującą, oddającą do odpłatnego używania lub do użytkowania i czerpania z tego korzyści (na mocy dokumentu o określonych z góry warunkach) stronie korzystającej środki trwałe albo wartości niematerialne oraz prawne (również grunty), podlegające amortyzacji. Jako podstawowy okres leasingu należy przyjąć ten ustalony i zapisany na umowie, oprócz przypadków wydłużenia lub skrócenia umowy.

Każda umowa leasingu, nie tylko opisującego transakcję samochodową, musi natomiast zawsze spełniać dwa podstawowe warunki.

  • Pierwszy z nich dotyczy czasu trwania umowy leasingowej, który musi być zawsze określony i dla samochodów jako przedmiotu wymiany wymagane jest, aby stanowił przynajmniej 40 % standardowego okresu amortyzacji.
  • Drugim warunkiem jest wysokość sumy ustalonych w umowie opłat, która zmniejszona o podatek VAT musi odpowiadać wartości początkowej samochodu.

Z sumy opłat zostały wyjęte m.in. płatności przeznaczone dla finansującego za jakiekolwiek świadczenia dodatkowe, niektóre stawki podatkowe czy składki ubezpieczeniowe (tutaj jednak musi być wyraźnie zapisane w umowie, że to korzystający z leasingu ma obowiązek uiszczać te opłaty).

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *