Problemy z OC i AC

Rzecznik do dyspozycji klientów ubezpieczyciela

Klienci towarzystw ubezpieczeniowych mają prawo złożyć skargę na swojego ubezpieczyciela do rzecznika ubezpieczonych. Skargi najczęściej dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także odszkodowań z polisy AC. Dużo skarg dotyczy tegorocznych dużych opadów deszczu oraz ostatniej surowej zimy.

Po podsumowaniu skarg przez rzecznika ubezpieczonych wyszło, że w pierwszej połowie roku wpłynęło ich łącznie około siedem i pół tysiąca. Najwięcej skarg, bo około cztery tysiące, dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych, których jest najwięcej. Największe problemy wychodzą w związku z ubezpieczeniem OC pojazdów. Najczęściej skargi dotyczą problemu podwójnego ubezpieczenia. Problem ten występuje, kiedy osoba wykupuje polisę ubezpieczenia u innego towarzystwa nie wypowiedziawszy wcześniej starej umowy. W rezultacie czego, musi płacić obydwie składki, co wcale nie oznacza podwójnej ochrony.

Problem ten został już rozwiązany. Powstałą nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która gwarantuje możliwość wypowiedzenia starej, odnowionej umowy, jeżeli kupiliśmy już nową polisę. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lutego przyszłego roku, więc do tej daty należy jeszcze uważać na podwójne ubezpieczenie.

Nowa ustawa przewiduje także, zwrot niewykorzystanej składki co do dnia, a nie jak jest obecnie za pełny miesiąc ochrony. Na problemy odzyskaniem części niewykorzystanej składki skarży się spora grupa osób. Odnośnie ubezpieczenia Autocasco kierowcy często skarżą się, że czas likwidacji jest zbyt długi, spotykają się z odmową wypłaty odszkodowania, często też kwestionują wysokość wypłaty.

Wiele skarg dotyczyło także ubezpieczeń na życie – często ich powodem były problemy z ubezpieczeniem wypadkowym lub chorobowym. Ludzie skarżyli się także na ubezpieczenie mienia na wypadek kradzieży, od ognia i innych zdarzeń losowych. W tym przypadku najczęściej odmawiano wypłaty ubezpieczenia tłumacząc się niedostosowaniem zabezpieczeń do wymogów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Warto zaznaczyć, że wielu klientów w ogóle nie wie, jaki jest zakres ich polis. Często się zdarza, że jedynym wyznacznikiem przy wyborze polisy jest cena. Wybierając najtańszą ofertę, często rezygnujemy z niektórych usług ubezpieczyciela. Po szkodzie skutkuje to odmową wypłaty odszkodowania, ponieważ zdarzenie jest poza zakresem obowiązującej umowy.

Rzecznik ubezpieczonych przyjmuje skargi, lecz nie zawsze jest w stanie pomóc. Często się zdarza, że klienci nie mają racji – z dołączonych dokumentów jasno wynika, że ubezpieczyciel nie złamał prawa. Wówczas rzecznik nie podejmuje interwencji. Jeżeli są zastrzeżenia do ustaleń ubezpieczyciela, rzecznik podejmuje mediację, co nie zawsze powoduje zmianę stanowiska ubezpieczyciela. Rzecznik nie ma prawa nadzorczego i w żaden sposób nie może zmusić ubezpieczyciela do zmiany decyzji. Jednak w co trzecim przypadku ubezpieczyciel zmienia stanowisko na korzyść klienta.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *