Poznaj przydatne pojęcia w leasingu

Pojęcia związane z leasingiem

Leasing to umowny stosunek cywilno-prawny. Ze słowem leasing związane są różne pojęcia. Warto jest je poznać, a wtedy sam leasing będzie łatwiej zrozumieć.

 • Leasingobiorca to użytkownik przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy.
 • Leasingodawca jest tą stroną umowy, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania leasingobiorcy i pobiera za to opłatę.
 • Czynsz inicjalny jest wpłatą początkową, którą leasingobiorca musi zapłacić przy zawarciu umowy leasingowej. Standardem są czynsze w wysokości od 10 do 40 procent.
 • Leasing dewizowy to taki, w którym harmonogram spłat jest przedstawiony w obcej walucie, jak: EURO, CHF. Leasingobiorca płaci w polskiej walucie po przeliczeniu według odpowiedniego kursu w danym dniu. Czynsze leasingowe można także opłacać w wybranej walucie obcej.
 • Leasing kapitałowy oznacza, że przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Koszt uzyskania przychodu stanowi część odsetkowa każdej opłaty leasingowej. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot będący w leasingu na warunkach jakie zostały określone w umowie.
 • Leasing konsumencki jest umową leasingu operacyjnego, która jest zawarta z konsumentem.
 • Leasing operacyjny określa umowa leasingu, która musi spełnić następujące warunki:

–  musi być zawarta na czas oznaczony, który musi mieć przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,

–  suma ustalonych opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

 • Okres leasingu to czas trwania umowy leasingowej. Przy leasingu operacyjnym jest to najczęściej 24 do 60 miesięcy. Przy leasingu kapitałowym będzie to od 6 do 60 miesięcy. Długość okresu zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu,
 • Odpis amortyzacyjny jest częścią wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Podatnik odpisy amortyzacyjne zalicza do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym.
 • Przedmiot leasingu może być rzeczą ruchomą lub wartością niematerialną i prawną oraz nieruchomością. Najczęściej przedmiotem leasingu jest: samochód, sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia.
 • Umowa leasingu to umowa jaką zawiera leasingodawca z leasingobiorcą w zakresie nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie.
 • Wykup to opłata jaką wnosi leasingobiorca po zakończeniu umowy leasingu celem zakupu na własność przedmiotu leasingu. Wykup jest uzależniony od amortyzacji przedmiotu. Im niższa stawka amortyzacji tym dłuższy okres umowy i wyższy wykup.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *