Kruczki prawne w OC i AC

Grzechy główne towarzystw ubezpieczeniowych

Codziennie napływają skargi na biurko Rzecznika Ubezpieczonych. Najczęstszym powodem skarg są sytuacje związane z polisami komunikacyjnymi. Skargi zgłaszane przez poszkodowanych, nawet jednostkowe, dają obraz o powszechnie istniejących problemach na rynku i stanowi materiał, na podstawie którego, rzecznik podejmuje działania o charakterze ogólnym, jak chociażby zgłaszanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypadków zamieszczania w umowach niedozwolonych zapisów lub stosowanie przez ubezpieczycieli praktyk naruszających interesy konsumentów. Najwięcej problemów jest z polisami komunikacyjnymi. Może się tak dziać ponieważ spośród ubezpieczeń gospodarczych to właśnie ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest najczęściej spotykane. Najczęściej skargi dotyczą opieszałości w likwidowaniu szkód czy odmowa wypłaty odszkodowania. Drugą grupą ubezpieczeń, w której zdarzają się skargi to ubezpieczenia na życie. Problematyczne są także ubezpieczenia mienia. Skargi zgłaszane do Rzecznika Ubezpieczonych są sygnałem o jakości świadczonych usług przez ubezpieczycieli. Rosnąca liczba napływających skarg jest niepokojąca, ale świadczy też o coraz większej świadomości ubezpieczonych.

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych problemów, z jakimi borykają się ubezpieczeni.

Zaniżanie odszkodowania lub świadczenia ubezpieczeniowego

Każdy ubezpieczony jest raczej pewny, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia może liczyć na finansową rekompensatę wypłaconą przez ubezpieczyciela. Konflikt pojawia się wtedy, gdy wysokość odszkodowania związana ze szkodą jest oszacowana na zbyt niskim poziomie i nie odpowiada odczuwanej przez poszkodowanego stracie. Sposobem, aby tego uniknąć jest pozbawienie zakładu ubezpieczeniowego argumentów, które mogłyby wykorzystać na naszą niekorzyść. Na poziomie zawierania umowy warto sprawdzić zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności. Warto polisę dostosować do naszych potrzeb. Wysokość odszkodowania zależy w głównej mierze od sumy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń AC warto sprawdzić czy niższa cena polisy nie wiąże się z okrojoną ochroną, lub też udziałem własnym w szkodzie. Może to powodować, że wysokość odszkodowania będzie niższa niż oczekiwaliśmy.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Równie często jak zaniżenie wysokości wypłaconego odszkodowania występuje całkowita odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy. Kluczem do odmowy wypłaty odszkodowania może być niezrozumiałą terminologia przyjęta przez towarzystwo ubezpieczeniowe w OWU. Podpisujący umowę nie zawsze jest świadomy, co konkretne terminy oznaczają w praktyce. Dlatego przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z OWU i nie szczędzić czasu na jego lekturę. Przyczyną odmowy wypłaty świadczeń w przypadku ubezpieczeń na życie może być zatajenie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego. Warto dokładnie i rzetelnie wypełnić ankietę zdrowotną załączoną do umowy ubezpieczenia. Treść ankiety ma wprawdzie wpływ na wysokość opłacanej składki, jednak będzie również brane pod uwagę przy wypłacie świadczenia. Odmowa wypłaty świadczeń może być również argumentowana niedopełnieniem wymogów dotyczących ustanowienia własnych mechanizmów zabezpieczenia oraz ustalonych wymogów dla procesu likwidacji szkody. Warto sprawdzić zakres tych wymogów i ocenić, czy jesteśmy w stanie im sprostać.

Opieszałość w likwidacji szkody

Jeżeli wystąpi szkoda, każdy ubezpieczony żąda szybkiej likwidacji szkody. Jednak w praktyce często spotyka się z rozczarowaniem, a reklamowana skuteczność ubezpieczyciela ograniczona jest wieloma czynnikami. Aby usprawnić proces likwidacji szkody pamiętajmy, żeby dopilnować wszystkich obowiązków, które na nas ciążą – terminy zgłoszenia zdarzenia, dokładne zebranie wymaganej dokumentacji. Współpraca z ubezpieczycielem może przynieść więcej korzyści niż wrogie nastawienie.

Zaniżenie wartości zakupu polisy

W przypadku polisy na życie z funduszem kapitałowym, która łączy w sobie dwie funkcje – ochronną i oszczędnościową – problemy mogą się pojawiać w momencie rezygnacji z produktu i chęci odzyskania wpłaconych pieniędzy. Skargi zazwyczaj dotyczą zaniżania wartości wykupu środków. Warto jednak wcześniej przemyśleć chęć wykupienia polisy, szczególnie w początkowym okresie. To właśnie w początkowych miesiącach trwania ochrony ubezpieczeniowej istnieje największe ryzyko, że wypłacona kwota nie będzie satysfakcjonująca. Wartość wykupu środków po określonym czasie określona jest w OWU. Warto więc, poświęcić trochę czasu i dogłębnie przeczytać te warunki.

Odmowa wykupu wartości polisy

Kolejnym powodem do skarg jest brak możliwości wykupu wartości polisy. Podczas, gdy jedni ubezpieczyciele zaniżają wartość polisy, inni w ogóle nie pozwalają na wypłacenie wartości polisy. Tego typu skargi to niewielki procent zgłoszeń, ale regularny. Przed problemem może nas uchronić wcześniejsze zapoznanie się z warunkami umowy ubezpieczenia, podobnie jak w poprzednim przypadku.

Odmowa kontynuacji ubezpieczenia

Jeżeli ktoś jest objęty grupowym ubezpieczeniem na życie w swoim zakładzie pracy i chce rozwiązać stosunek pracy, wówczas ma prawo kontynuować indywidualnie polisę. Oczywiście będzie się to wiązało z modyfikacją zapisów umowy, i zakresu ochrony. Szczegółowe warunki, na jakich będzie kontynuowana indywidualna polisa zapisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zamiast więc bezkrytycznie godzić się na warunki ubezpieczenia grupowego, warto wczytać się w OWU i mieć pewność, że będziemy mogli kontynuować ubezpieczenie po zmianie pracy.

Zmiana Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w trakcie trwania umowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to swoista biblia ubezpieczonego. Wszystko, co usłyszymy od agenta ubezpieczeniowego, a także to, czego nam nie powie znajduje się w OWU. Począwszy od definicji kluczowych pojęć, przez zakres ochrony, na warunkach wypłaty odszkodowania kończąc. Ze względu na istotność zapisów w OWU, powinny one pozostać niezmienne podczas trwania całej umowy. Tymczasem, zdarza się, że ubezpieczyciele modyfikują treść OWU bez zgody i wiedzy ubezpieczonego. Skarg tego typu na szczęście jest mało – kilka w skali roku. Jednak trudno przewidzieć tego rodzaju ruchy ze strony ubezpieczyciela. Żeby zabezpieczyć się przed takim ryzykiem należy polegać na sprawdzonych towarzystwach ubezpieczeniowych. Czasami może to być polisa nieco droższa, jednak finalnie się będzie opłacać zapłacić więcej.

Podsumowując…

Problemu skarg na rynku ubezpieczeń nie należy demonizować. Stosunek skarg do ilości polis nadal jest zadowalające. Z drugiej strony nie można godzić się z oszustwami towarzystw ubezpieczeniowych. Pozytywne jest, że wśród ubezpieczonych ciągle rośnie świadomość ubezpieczeniowa, co może spowodować ukrócenie negatywnych praktyk towarzystw ubezpieczeniowych. Oczywiście wina nie zawsze leży tylko po stronie ubezpieczyciela. Często zdarza się bowiem, że ubezpieczony sam zaniedbał pewne obowiązki, co spowodowało szkodę, lub powodem roszczeń jest jego niewiedza.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *

 

Komentarze użytkowników

  • 16 kwietnia 2012 11:16
    anula pisze:

    „Stosunek skarg do ilości polis nadal jest zadowalający”… ponieważ dużo ludzi nie zna swoich praw i nie wiedzą, że po wypadku komunikacyjnym z OC należy się również odszkodowanie za szkodę osobową. Gdyby ludzie wiedzieli jakie pieniądze im umykają to z pewnością byłoby więcej niezadowolonych klientów.