Jakie są rodzaje leasingu

Rodzaje leasingu

Leasing to umowny stosunek cywilno-prawny. Jest on pewnego rodzaju formą dzierżawy. Umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks Cywilny (art. 7091 i 70918).

Leasing można podzielić na:

  • leasing bezpośredni,
  • leasing pośredni,
  • leasing operacyjny,
  • leasing kapitałowy (finansowy).

 

Podział na leasing bezpośredni i pośredni związany jest głównie z podmiotem finansującym, czyli udzielającym leasingu. Natomiast z powodu skutków podatkowych jakie rodzi, występuje podział na kapitałowy i operacyjny, który przede wszystkim ma charakter terminologiczny.

Leasing operacyjny jest najbardziej pożądany przez klientów firm leasingowych, głównie z powodu na korzystne skutki podatkowe jakie ze sobą niesie. Środek trwały w umowie leasingu operacyjnego w sensie rachunkowym stanowi własność finansującego, który może również dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczać je w własne koszty uzyskania przychodów. Do przychodu zaliczana jest cała wartość raty czynszu. Korzystający może zaliczyć całość rat czynszu leasingowego, w koszty. Po zakończeniu umowy strony mają do wyboru trzy możliwości, jak: odsprzedaż osobie trzeciej, sprzedaż korzystającemu lub przedłużenie umowy.

Przez cały okres trwania umowy leasingu kapitałowego, czyli finansowego, ewidencyjnie przedmiot umowy leasingu jest traktowany w ten sposób jak gdyby był własnością osoby korzystającej, czyli leasingobiorcy. Amortyzacja przedmiotu należy do korzystającego, natomiast faktury na raty czynszu leasingowego, wystawia finansujący. Raty zawierają kwoty, które są rozbite na ratę kapitałową i odsetkową.

Osoba korzystająca do kosztów uzyskania przychodów zalicza miesięczne odpisy amortyzacyjne i część raty odsetkowej. Natomiast finansujący do swoich kosztów przychodu zalicza tylko część odsetkową, a w momencie zakończenia umowy, dochód jaki otrzyma ze sprzedaży środka trwałego.

Leasing bezpośredni występuje w kontaktach z producentami dóbr zbywalnych. Za jego pomocą kredytowani są nabywcy towarów, które produkuje leasingodawca. Najczęściej ten rodzaj występuje u producentów samochodów. W tym rodzaju bardzo często występuje możliwość wymiany rzeczy używanej na nowszą. Leasing bezpośredni jest tańszy w porównaniu z leasingiem pośrednim, ponieważ koszty kredytowania rzeczy wynajmowanych są niższe.

Leasing pośredni dominuje na polskim rynku. Wyspecjalizowana firma leasingująca zakupuje dla leasingobiorcy wybraną rzecz i później ją wynajmuje. Rzecz, która jest kupowana ma pewną określoną cenę, do której należy dołożyć koszt kredytowania i marżę firmy leasingującej. Stąd bierze się droższy koszt w porównaniu z leasingiem bezpośrednim.

W tym rodzaju leasingu, umowy zawierane są na dłuższy okres. Po zakończeniu umowy, leasingowana rzecz pozostaje u leasingodawcy lub zostaje sprzedana leasingobiorcy, bądź innej trzeciej osobie.

Obecnie w niektórych firmach praktykowana jest wymiana sprzętu na nowszy jeszcze podczas trwania umowy.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *